Category
 
 
 
Best seller
 
 
 • เครื่องบันทึกเงินสด Casio รุ่น SE-G1

   

  เครื่องบันทึกเงินสด Casio รุ่น SE-G1
 • เครื่องบันทึกเงินสด Casio รุ่น SE-S400

   

  เครื่องบันทึกเงินสด Casio รุ่น SE-S400
 • เครื่องบันทึกเงินสด Casio รุ่น SE-C450

   

  เครื่องบันทึกเงินสด Casio รุ่น SE-C450
 
 
 
ประวัติเครื่องบันทึกเงินสด
 
 
สาระสำคัญ

     การคิดประดิษฐ์เครื่องบันทึกเงินสดออกมาใช้งานเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 บริษัทเรมิงตันแอนด์ซันเป็นผู้ผลิตเครื่องบันทึกเงินสดรุ่นแรกออกมาจำหน่ายเป็นรายแรก และได้มีผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ พ.ศ.2468 (ค.ศ. 1925) บริษัทเรมิงตันได้ผลิตเครื่องบันทึกเงินสดออกมาจำหน่ายและใน พ.ศ.2473 (ค.ศ. 1930) บริษัทไอบีเอ็มได้ผลิตเครื่องบันทึกเงินสดออกมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ระยะต่อๆมาได้มีผู้พัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เพื่อให้เครื่องบันทึกเงินสดมีความสามารถเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันนี้ได้มีเครื่องบันทึกเงินสดใช้กันโดยทั่วไป
 

ความหมายของเครื่องบันทึกเงินสด

     เครื่องบันทึกเงินสด (Cash Register) เป็นเครื่องคำนวณ เลขชนิดแป้นเต็ม (Full Keyboard Adding Machine) มีลักษณะเป็นแป้นตัวเลขหลายแถว เรียงตามหมาเลขตามแนวดิ่งจากเลข 1 ถึง 9 จำนวนแถวขึ้นอยู่กบจำนวนหลักที่ต้องการ สามารถบวก ลบ คูณ หารได้ในเครื่อง และมีบัตรแสดงรายการ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้ลูกค้าแทนใบเสร็จรับเงิน อีกส่วนหนึ่งม้วนอยู่ภายในเครื่องแสดงหลักฐานการรับเงินพนักงานเก็บเงิน (Cashier) จะต้องออกใบเสร็จการขายให้ลูกค้าทุกครั้ง และเมื่อดกรายการแต่ละครั้งเครื่องจะบันทึกจำนวนเงินทั้งในส่วนของลูกค้าและส่วนที่อยู่ในเครื่องเมื่อเสร็จสิ้นการรับเงินในหนึ่งวัน ฝ่ายตรวจสอบจะรวมจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละวันจากเครื่อง และตรวจนับเงินที่ได้รับจริงซึ่งจะต้องตรงกัน ถ้าเงินที่รับจริงมีจำวนที่ต่ำกว่าจำนวนเงินจากยอดรวมในเครื่องพนักงานเก็บเงินจะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ขาดหายไป
 
อุปกรณ์ของเครื่องบันทึกเงินสด
 1. CCD Scanner Barcode  เป็นเครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิดแสงccdเหมาะสำหรับกิจการประเภทไม่ต้องการความรวดเร็วมาก เน้นเพียงสำหรับอ่านบาร์โค๊ดได้
 2. Laser Scanner Barcode เป็นเครื่องอ่านบาร์โค๊ดชนิดแสงLaser เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการความเร็วในการอ่านบาร์โค๊ด
 3. เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ชนิดใช้ความร้อน Thermal Printer เป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับให้ลูกค้า โดยความร้อนในการพิมพ์ไม่ต้องใช้ตลับหมึก เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการความเร็วในการพิมพ์และเสียงเงียบ
 4. ลิ้นชักเก็บเงิน Cash Drawer
 5. ป้ายแสดงราคาสินค้า Customer Display
ความสำคัญของเครื่องบันทึกเงินสด

     เครื่องบันทึกเงินสด  Cash Register Machine เป็นเครื่องคำนวณเลขชนิดแป้นเต็ม มีลักษณะเป็นตัวเลขหลายแถวเรียงหมายเลขตามแนวดิ่ง1-9สามารถบวกลบคูณหารได้ในเครื่องละมีบัตรแสดงรายการ2ส่วนส่วนหนึ่งให้ลูกค้าแทนใบเสร็จรับเงิน อีกส่วนหนึ่งม้วนอยู่ภายในเครื่องแทนใบเสร็จรับเงินเมื่อเสร็จสิ้นการรับเงินในหนึ่งวันฝ่ายตรวจสอบจะรวบรวมจำนวนเงินในแต่ละวัน
     เครื่องบันทึกเงินสดเหมาะสำหรับลงรายการตัวเลขที่มีจำนวนมากๆ เช่น การลงรายการสินค้าในใบเสร็จรับเงิน หรือการลงรายการในใบกำกับภาษี หรือใช้รวมยอดบัญชีเงินสด
     เครื่องบันทึกเงินสดยังมีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากเครื่องคำนานโดยทั่วไปสามารถระบุข้อมูลการคำนวณแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจนและตรวจสอบบัญชีข้อมูลต่างๆได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึก
     นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้เครื่องบันทึกเงินสดจึงเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบันอย่างยิ่ง
     อย่างไรก็ตาม ในการเลือกซื้อเครื่องบันทึกเงินสด ควรพิจารณาเลือกซื้อเครื่องให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานและธุรกิจที่ดำเนินการ
 
ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด
 • ประหยัดแรงงาน
 • ประหยัดเวลา
 • สามารถคำนวณราคาสินค้าและเงินทอนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • สามารถตรวจสอบยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละแผนกในแต่ละวันได้
 • ใช้ควบคุมการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานหรือธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน
 • ควบคุมได้สะดวกในการตรวจสอบ
 • สร้างภาพพจน์ให้กับองค์การและสามารถกระตุ้นความต้องการของลูกค้าได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาเงินสดอย่างปลอดภัย
 • ประหยัดเวลาในการคำนวณรายการสินค้า และเขียนใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากเครื่องบันทึกเงินสดจะมีบัตรแสดงรายการให้แก่ลูกค้าแทนใบเสร็จรับเงิน
 • ลดค่าใช้จ่าย
 • ความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นระเบียบ
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกหรือผู้มิได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องบันทึกเงินสดได้
 
การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเงินสด
 1. ศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องบันทึกเงินสดแต่ละชนิดจากคู่มือประจำเครื่อง
 2. ตั้งเครื่องไว้ในที่อุณหภูมิพอเหมาะ ไม่ร้อนเกินไปหรือชื้นเกินไป
 3. ติดตั้งเครื่องในที่มั่นคง ปลอดภัย เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือสั่นสะเทือนขณะใช้
 4. ระมัดระวังไม่ให้มีฝุ่นกระดาษเข้าไปในตัวเครื่องหรือช่องแป้นอักขระ เพราะอาจจะทำให้เครื่องติดขัดและไม่สามารถใช้งานได้
 5. ใส่ม้วนกระดาษและผ้าหมึกให้ถูกวิธี
 6. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆดช็ดและทำความสะอาดด้านนอกตัวเครื่องเป็นประจำ
 7. หลังจากเลิกใช้งานควรปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย รอให้เครื่องเย็นก่อนจึงใช้ผ้าคลุมเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่นละออง
 
คุณสมบัติของเครื่องบันทึกเงินสด
 • เป็นเครื่องเก็บเงิน  ชนิดหัวพิมพ์  แบบความร้อน (1 Station)
 • ความเร็วในการพิมพ์  10 บรรทัด / วินาที
 • สามารถพิมพ์ โลโก้ ร้านค้าได้
 • พิมพ์ภาษาไทยได้
 • กำหนดข้อมูลแผนกได้  6-12 แผนก
 • กำหนดรายการสินค้าได้  5,000-9,000 รายการมีพนักงานเก็บเงินได้ถึง 9 คน
 • มีจอแสดงผล 2 จอให้พนักงานขายและลูกค้าดู
 • มีลิ้นชักเก็บเงิน  แถมฟรีกับตัวเครื่อง
 • สามารถต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ Laser และแบบ CCD
 • สำรองข้อมูลได้มากกว่า 30 วัน กรณีไฟฟ้าดับ
 • การรับชำระเงินได้ทั้งแบบ เงินสด, บัตรเครดิตและคูปอง
 • ยกเลิกบางรายการหรือยกเลิกทั้งบิลได้
 • ออกแบบหัวบิลและท้ายบิล  ในใบเสร็จรับเงินได้
 • มีฟังชั่นสำหรับร้านอาหาร โดยเฉพาะ
 • มีรายงานหลากหลาย  เช่น รายงานยอดขาย  รายชั่วโมง , รายวัน, รายสัปดาห์และรายเดือน
 • รายงานตาม รหัสสินค้า
 • รายงานตามพนักงานขาย
 • แบ่งกะการทำงานได้หลายกะ  ตลอด 24  ชม.
 ขอบคุณแหล่งที่มาจาก :  http://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องบันทึกเงินสด